ชื่อผลงาน

ผู้เผยแพร่
รายงานผลการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
   (ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2561)
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
(ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2561)
รายงานผลการสังเคราะห์การดำเนินงานของโรงเรียน ตามกลยุทธ์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 (27 ก.ค.56) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2
การพัฒนาโปรแกรมสื่อประสมเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
(14 พ.ค. 56)
นายประยุทธ น้ำอบเชย
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
รายงานผลการพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน มาตราตัวสะกด (ตรงมาตรา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(23 มี.ค. 56) นางดวงจันทร์ ลาภไธสง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านโคกย่าง สพป.บร.2
รายงานผลการสังเคราะห์การดำเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
(7 ก.พ. 56)
กลุ่มนิเทศ
รายงานผลการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปี 2554 (12 ม.ค.56) กลุ่มนิเทศ
สรุปผลการสังเคราะห์การดำเนินงานของโรงเรียน ตามกลยุทธ์ที่ 2 (5 ม.ค.56) กลุ่มนิเทศฯ
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
(18 ธ.ค. 55)
กลุ่มนิเทศฯ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(8 พ.ย.55)
นายศุภวัฒน์ จินโจ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ อำเภอบ้านกรวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำยากที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ (10 ต.ค. 55) นางนลินี ปิ่นอนุกูล
ครูชำนาญการ ร.ร.บ้านถนน สพท.บร.2
การพัฒนาบริหารจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านหินกอง สพท.บร.2 นางพัชรี ไชยชิต
ผอ.ร.ร.บ้านหินกอง สพท.บร. 2
ศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นายสุภาพ จันทร์สม
รองผอ.สพท.บร. 2
การวิจัยห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านโคกสูง เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น นายวิโรจน์ แก้วสอน
ผอ.ร.ร.บ้านโคกสูง สพท.บร. 2
สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
รอง ผอ.สพท.บร. 2
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ เป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนควรเรียนรู้ ฯ นายอดุลย์ สุดประโคน
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ สพท.บร. 2
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ชุด หลักคิด หลักธรรม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นายวีรวิทย์ ดุจจานุทัศน์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนวัดแจ้ง อ.ประโคนชัย สพท.บร. 2