นายไพบูลย์ ศรีโมรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2. งานวางแผนและจัดทำแผนการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
3. งานรายงานผลการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณเพื่อจัดการศึกษา
4. นิเทศ ติดตามและพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานนิเทศการสอนโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพลับพลาชัย 2 จำนวน 12 โรงเรียน
6. งานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานระบบข้อมูลระบบสารสนเทศ
2. งานรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
3. นิเทศ ติดตามและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ปฏิบัติงานนิเทศการสอนโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 3 จำนวน 8 โรงเรียน
5. งานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางมัญชุสา สุขิตวงศ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. งานธุรการ
3. นิเทศ ติดตามและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ปฏิบัติงานนิเทศการสอนโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยราช จำนวน 16 โรงเรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวกนกวรรณ หาญประโคน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานธุรการ
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย