การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (โดยกลุ่มนิเทศฯ)
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแท็บเล็ตชั้น ป.1 (บทที่ 1 -15 )
ดาวโหลดเอกสาร
บทที่ 1 ส่วนประกอบภายนอก กล้อง และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คู่มือการใช้โปรแกรม Camtasia Studio   หน้า1    หน้า 2   หน้า 3
บทที่ 2 การใช้ข้อมูล และการตั้งค่าเสียง แบบนิเทศติดตาม โครงการ OneTablet Per Child 2555
บทที่ 3 การแสดงผล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน(zip)
บทที่ 4 ที่เก็บข้อมูล การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้
บทที่ 5 แบตเตอรี่ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
บทที่ 6 การจัดการแอปพลิเคชั่น การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ eDLTV
บทที่ 7 ความปลอดภัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
บทที่ 8 ภาษาและการป้อนข้อมูล คู่มือการใช้งานแท็บเล็ต ป. 1 โดย กลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
บทที่ 9 การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต  
บทที่ 10 เวลา วันที่ เกี่ยวกับแท็บเล็ต  
บทที่ 11 การถ่ายโอนโดยใช้สาย Sync Data และการทำ Hard reset  
บทที่ 12 บทเรียน  
บทที่ 13 หนังสือ  
บทที่ 14 มัลติมีเดีย  
บทที่ 15 แอปพลิเคชั่น  
Powerpoint การนิเทศ ติดมตาม โดยอนุกรรมการ กตปน.ปี 2558  
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ DLIT สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 (โดย ครูผู้สอน)  
1. เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 1 (โดย คุณครูรฐสร แสนดัง ร.ร.วัดบ้านปะทัดบุ )  
2. เรื่อง ลักษณะของการแปลงทางเรขาคณิต วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
(โดย คุณครูกัญญาณัฐ ยึนประโคน ร.ร.บ้านละเวี้ย
 
3. เรื่อง การดึงขยายโมเดลให้เป็นตามแนวเส้นด้วย Follow Me กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 (โดย ครูพิพัฒน์ เสาะหายิ่ง ร.ร.บ้านมะมัง)  
4. เรื่อง การเชื่อมต่อสายแลนเพื่อใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(โดย ครูสมพร บุญปรก ร.ร.วัดหนองตะครอง)