14 มิ.ย.60 ประเมินผลการอ่านการเขียน ปีการศึกษา 2560
23พ.ค.60 ผลการสอบข้อสอบกลาง ปี 60/ ระดับเขต อำเภอ กลุ่ม / ป.2-4-5/ ม.1/ ม.2 zip ไฟล์
13 ต.ค.59 ตัวชี้วัดที่1.5.1.1ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
27 ก.ย.59 แนวการสอบ NT, O-NET ปีกศ. 2559 ครั้งที่ 2 zip ไฟล์
22 ส.ค.59 แบบทดสอบการอ่าน เขียน ภาษาไทย ชั้น ป.6 zip ไฟล์
22 ส.ค.59 แบบทดสอบการอ่าน เขียน ภาษาไทย ชั้น ป.5 zip ไฟล์
22 ส.ค.59 แบบทดสอบการอ่าน เขียน ภาษาไทย ชั้น ป.4 zip ไฟล์
22 ส.ค.59 แบบทดสอบการอ่าน เขียน ภาษาไทย ชั้น ป.3 zip ไฟล์
22 ส.ค.59 แบบทดสอบการอ่าน เขียน ภาษาไทย ชั้น ป.2 zip ไฟล์
22 ส.ค.59 แบบทดสอบการอ่าน เขียน ภาษาไทย ชั้น ป.1 zip ไฟล์
8 ก.ย.58 กรอกรายชื่ออบรม DLIT
13 ต.ค.57 ลงชื่อรับใบสมัครประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014
1 ก.ย.57 กรอกข้อมูลออนไลน์ส่งรายชื่อครูอบรมแท็บเล็ตปี 57
28 ก.ค.57 กรอกข้อมูลครูตัวแทนกลุ่มเครือข่ายประชุมแท็บเล็ต ปี 2557
23 พ.ค.57 สารสนเทศการนิเทศ 2557zip ไฟล์(66.5MB)
28 เม.ย.57 ไฟล์ PowerPoint การประชุมเร่งรัดการยกระดับคุณภาพ PISA zip ไฟล์
21มี.ค.57 ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 zip ไฟล์
4 ก.พ. 57 กราฟผลการสอบ pre o-net ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2556
4 ก.พ.57 กราฟผลการสอบ pre o-net ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2556
17 มิ.ย.56 แผน 200 วัน และ หลักสูตรบูรณาการ 
14 ม.ค.56 เกียรติบัตรงานศิลปหัถกรรมนักเรียน 2555  
24 ต.ค.55 แจ้งบัญชีจัดสรรครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  
14 ต.ค.55 แจ้งโรงเรียนมารับสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
6 ต.ค.55 แจ้งแผนผังการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2555 (แผนที่ 1) (แผนที่ 2) (แผนที่ 3) 
4 ต.ค.55 รายการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการงานอาชีพ (สาขาเทคโนโลยี) 
30 ก.ย.55 นิเทศติดตามโครงการ One Tablet Per Child ครั้งที่ 1 (แนบไฟล์ 1) (แนบไฟล์2)
27 ก.ย.55 แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเชิญประชุม
29 เม.ย.55 การลงเลขที่เกียรติบัตร กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ zip ไฟล์  
1 เม.ย.55 คู่มือรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ตามกฎกระทรวง 2553 zip ไฟล์
27 มี.ค.55 ผลการสอบ O-NET, NT,LAS ปีการศึกษา 2551
13 ธ.ค. 54 เกียรติบัตรแข่งขันทักษะ 2554 แก้ไข zip ไฟล์
7 ธ.ค.54 เตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระฯ (หนังสือนำส่ง) (ไฟล์ที่แนบ) zip ไฟล์