นางภานิชา อินทร์ช้าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

 

   
                                
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

 

 
นางวี่แวว พรประสพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(คศ.4)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
sriwongchai@gmail.com

 

กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นางวี่แวว พรประสพ
นายชูศักดิ์ ชื่นเย็น
นายมนตรี นิวัฒนุวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(คศ.4)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
ค.ม.หลักสุตรและการสอน/ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปร.ด.หลักสูครและการเรียนการสอน/ม.ขอนแก่น
veevaew79@gmail.com
ลาศึกษาต่อปริญญาเอก มศว.ประสานมิตร
nivatnuwong@gmail.com
shusak_shunyen@hotmail.com
 


กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางสุนันทา พวงไพบูลย์
นายประดิษฐ ปักษา
นางอัจฉรา บัวแย้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(คศ.4)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การประถมศึกษา
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.ม. พื้นฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
sunanta.nar@gmail.com
pradit_17@yahoo.co.th
ab84068@gmail.com

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นายญาณวุฒิ ทองอยู่
นายกำพล ธนะนิมิตร
นางลิขิต พวงประโคน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
M.Ed. การบริหารการศึกษา
ศษ.ม. การวัดผลและวิจัยการศึกษา
ศษ.ม .การบริหารการศึกษา
North Bangkok University
มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Theson45@hotmail.com

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

นางดวงปาน สวงรัมย์
น.ส. พรวิมล ระวันประโคน
น.ส. สุนันท์ ปัณทุพา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(คศ.4)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ค.ม. การบริหารการศึกษา
กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
ค.ม. วิจัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
duangpann@gmail.com
ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ม.มหาสารคาม
susana7025@gmail.com
jiapjee@gmail.com

 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

นายมนต์ชัย เลี้ยงรักษา
นายสาคร แขนรัมย์
นายประยุทธ น้ำอบเชย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ .เทคโนโลยีทางการศึกษา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.ม .เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
jadeeyai.mon@gmail.com
korn_rum@yahoo.com
n_prayut@yahoo.com

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลแนะนิเทศการศึกษา

 

นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ค.ม. การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
krugrrn@hotmail.co.th

 

กลุ่มงานธุรการ

น.ส.พรรณี   อินสำราญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน