คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง  
เครื่องมือนิเทศเศรษฐกิจพอเพียง  
สถานศึกษาแบบอย่าง  
ประกาศ ศธ ตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
ประะกาศศธ สถานศึกษาพอเพียง  
ป้ายสถานศึกษาพอเพียง  
หนังสือ ศธ  
หลักสูตรแกนกลาง เศรษฐกิจพอเพียง สาระสังคมฯ  
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 (zip)  
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 (zip)  
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 (zip)  
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 4(1.1) (zip)  
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 4(1.1) (zip)