งานประกันคุณภาพภายใน
งานประกันคุณภาพภายนอก(สมศ)
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนขนาดเล็ก
เศรษฐกิจพอเพียง

 


โรงเรียนดีประจำตำบล 1 พ.ค. 59
ARS ดีตำบล นัทธมน บุญประกอบ
คู่มือ ARS ปี 59
การอ่านแบบ (PISA)
แบบฝึกบทอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)
SAR ปีการศึกษา2557
หนังสือตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ระดับมัธยมศึกษา
หนังสือตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ระดับประถมศึกษา
ตัวอย่างโครงการบูรณการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง (ส.ค. 57)
การวิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวันของนักเรียน
หน่วยการเรียนรู้พอเพียงระดับประถม Zip
หน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงระดับม.ต้นZip
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2556 Zip
ไฟล์การออกประเมินการประกันคุณภาพภายในจาก เขตพื้นที่ 12 มี.ค. 57 Zip
ไฟล์การอบรมโปรแกรมระบบการประกันคุณภาพภายใน 11 มี.ค.57update Zip
ไฟล์การอบรมโปรแกรมระบบการประกันคุณภาพภายใน 11 มี.ค.57 Zip
เอกสารเปิดท้ายขายประกัน ศน.ดวงปาน และ ศน.สุนันท์ Zip
ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย ศน.พรวิมล ระวันประโคน (Zip)
ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อสมศ (Zip)
จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าขีดจำกัดล่างปี 2553-2555 (Zip)
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยจากสพฐ.(Zip)

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสพฐ.(Zip)

คู่มือระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 8 เล่ม จากสพฐ.(Zip)

คู่มือรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2555(Zip)
แบบฟอร์ม SAR ประจำปี 2555(Zip)
ต้องการดูรายละเอียด โปรดคลิ๊กเลือกรายการหลัก เพื่อเข้าสู่รายละเอียดในกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา