สรุปโครงการ sp2 ภาพรวมทั้งหมด
ประมาณการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

การโอนเงินงบประมาณโครงการ sp2 (โรงเรียนในฝัน)  
เอกสารประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมและคุรุภัณฑ์ โครงการ sp2 โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1-3 (บันทึกลงคอมก่อนเปิดดู)

โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1-3
รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล 10,000 โรง (บันทึกลงคอมก่อนเปิดดู)
การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนมาตรฐานสากล (บันทึกลงคอมก่อนเปิดดู)
รายละเอียดแต่ละโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนมาตรฐานสากล (บันทึกลงคอมก่อนเปิดดู)