ผลสอบ 0-NET ปีการศึกษา 2556(ไฟล์บีดอัด)  
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555(ไฟล์บีดอัด)  
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555(ไฟล์บีดอัด) ทำปพ. 1 ประถม
ผลรวม ป.3 ปี 54 ปรนัย(ไฟล์บีดอัด) ทำ ปพ.1 มัธยม
ผลรวม ป.3 ปี 54 อัตนัย(ไฟล์บีดอัด) การจัดลำดับที่ ผลการสอบ O-NET NT LAS ปี 53 ปรับใหม่ (ไฟล์บีดอัด)
ผลรวม ม.2 ปี 54(ไฟล์บีดอัด)
ผลสอบ o-net ม.3 ปี 54 โรงเรียน และเรียงลำดัยที่ไฟล์บีดอัด) ขอดูกระดาษคำตอบ O-NET
ผลสอบ o-net ป.6 ปี 54 โรงเรียน และเรียงลำดับที่(ไฟล์บีดอัด) ประกาศผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2553 (ไฟล์บีดอัด)
ข้อมูลเดิม ผลการสอบ NT LAS O-NET ปี 2552 ผลสอบ LAS่ (ปรับใหม่)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ปี 49 และ ปี 50  
การจัดทำ ป.พ.1 ปรับใหม(ไฟล์บีดอัด)  
คู่มือและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านคล่อง ชั้นป. 6(ไฟล์บีดอัด) ประกาศผลสอบ NT ปีการศึกษา 2553 (ไฟล์บีดอัด)
คำสั่ง LAS ปีการศึกษา 2553 (ไฟล์บีดอัด) ผลสอบชั้น ป.6่
จำนวนนักเรียน LAS ผลสอบชั้น ป.3่
จำนวนนักเรียน NT  
กระดาษคำตอบ LAS (ไฟล์บีดอัด)
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 (ไฟล์บีดอัด)
กระดาษคำตอบ ป.3 (ไฟล์บีดอัด) ผลสอบชั้น ป.6
powerpoint ประธานกลุ่มประชุมสนามสอบ NT , LAS ผลสอบชั้น ม.3
คู่มือสอบ NT, แนวดำเนินการ และแนวดำเนินงานโครงการ (ไฟล์บีดอัด)  
รหัสโรงเรียน 10 หลักใหม  
เพาเวอร์พ้อยการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 (สพป.บุรีรัมย์เขต 2)
ข้อสอบเก่า O-NET (ไฟล์บีดอัด)
เพาเวอร์พ้อยการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 (สทศ) ข้อสอบ ปี 2548
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ (ไฟล์บีดอัด) ข้อสอบ ปี 2549
คู่มือนักเรียนสอบ o-net ป.6 ม. 3 (pdf) ข้อสอบ ปี 2550
สนามสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 ข้อสอบ ปี 2551
แบบคำขอแก้ไขสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 ข้อสอบ ปี 2552
   
 
ข้อสอบเก่า (ไฟล์บีดอัด)
  ข้อสอบสังคมศึกษา ม. 2 ปี 52
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม. 2 ปี 52
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป. 5 ปี 52
  ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(วิทยาศาสตร์) ป.3 ปี.52
  ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ภาษาไทย) ป.3 ปี.52
  ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(คณิตศาสตร์) ป.3 ปี.52
  ข้อสอบภาษาไทย ม.2 ปี.52
  ข้อสอบภาษาต่างประเทศ ม.2 ปี.52
  ข้อสอบภาษาต่างประเทศ ป.5 ปี.52
  ข้อสอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ ป.6 ปี.52(ต่อ ม.1ปี.53)
  ข้อสอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ ป.6 ปี.52(ต่อ ม.1ปี.53)ต่อ
  ข้อสอบคิดแก้โจทย์ปัญหา ป.6ปี52(ต่อม.1ปี53)
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ปี. 52
  ข้อสอบการเขียนคล่อง ป.6ปี52(ต่อ ม.1ปี53)